Vår politik

Ett seniorvänligt samhälle

Med mottot Ett seniorvänligt samhälle vill vi kristdemokratiska seniorer inom Kristdemokratiska Seniorförbundet verka politiskt för ett samhälle som både möter den enskilda människans situation och samhällets utmaningar genom den förändring som sker i demografin d.v.s. att en allt större del av befolkningen är äldre.

Den kristdemokratiska synen på människan, som brukar sammanfattas i begreppet personalism, är en viktig utgångspunkt för vårt politiska arbetet. Den innebär att varje människa i sig har ett unikt och okränkbart värde, samtidigt som vi är ägnade att leva i nära gemenskaper och då i första hand familjen och andra små nära gemenskaper. Därför har varje människa har ett värde och frihet i sig som är t.ex. oberoende av förmågan att delta i olika former av produktion eller att arbeta, samtidigt som man har rätten att delta i samhällets olika aktiviteters sociala och kulturella aktiviteter. Det blir då en viktig uppgift för Seniorförbundet att uppmärksamma och motverka alla former av diskriminering, kränkningar eller illa behandling av äldre i samhället olika delar.

Ett seniorvänligt samhället präglas av solidaritet med äldre människor som drabbats av sjukdom och lidande. Vi vill därför att den som drabbats av svårigheter skall mötas av solidaritet och stöd från familjen men också från andra delar av samhället, där vi alla har en gemensam uppgift. Den kristdemokratiska subsidiaritetsprincipen ena del dvs ansvaret och skyldigheten att understödja den som har drabbats av olika former av svårigheter, ger en viktig färdriktning för t.ex. utvecklingen av sjukvården och omsorgen för äldre människor.

Den andra delen i subsidiaritetsbegreppet innebär att ansvar och befogenheter skall ligga på den mest ändamålsenliga nivån. Konkret innebär detta att individen och familjen skall ha ett eget ansvar och en egen frihet i de frågor som främst rör den enskilde och familjen. Det är mycket centralt att den enskilde och familjen ges sådana förutsättningar att man verkligen kan uppleva att man har kontroll över sin egen situation. Det kan omfatta en rad områden allt från ekonomiska förutsättningar till olika former av vårdsituationer eller kulturellt engagemang.

Ett seniorvänligt samhället präglas av ett gott förvaltarskap av de resurser som finns tillgängliga. Självklart rör detta naturens resurser, men den kristdemokratiska förvaltarskapstanken betonar och att vi också har ett etiskt och kulturellt arv att förvalta och förmera till kommande generationer. Här spelar självklart seniorer och en viktig roll för att sammanfatta och föra vidare det som vi ärvt och utvecklat vidare.

Våra huvuduppgifter

Vi ser som vår huvuduppgifter att fortsätta att utveckla och förverkliga en politk som möter både den friske och sjuke seniorens situation. För den friske seniorer står t.ex. frågorna om smidig övergång från regelbundet arbetsliv till nya former av aktiviteter där erfarenheter, kunskapar och vishet kommer till bra användning. Frågor om synen på värdet av äldre arbetskraft är viktigt förutom konkreta frågor som anställningsformer, skatter och andra förmåner kopplat till anpassad yrkesverksamhet. Självfallet är frågorna om engagemang i samhället, kulturella aktiviter och föreningslivet ocksåcentral, där seniorer kommer att ha allt viktigare roller i framtiden.

För de sjuka och på andra sätt drabbade seniorer står frågorna om bra vård och omhändertagande i centrum. Självfallet skall dessa grupper mötas av kvalificerade insatser av väl utbildad personal i tillräcklig omfattning. Inom dessa områden finns skäl att bevaka den sjukes intressen och motverka de tendenser som finns att prioritera akuta verksamheter för yngre personer, inte sällan av lönsamhetsskäl för t.ex. en vårdcentral. En annan aspekt är att många seniorer uppfattar dagens vårdsystem som både komplicerat och svårförståeligt, vilket lätt medför att man känner mera som ett föremål för systemet istället för att systemen stöttar väl. Konkret kan det innebära att den sjuke inte får tillräcklig hjälp eller flyttas runt utan att anhöriga kan vara med i beslutsprocesserna.

Ett prioriterat område är frågan om finansieringen av dagens och framtidens vård och omsorg av sjuka äldre. Där vill Seniorförbundet trycka på så att tillräckliga resurser avsätts för de ökande antalet sjuka äldre. Fördelningen av samhällets resurser är en kritisk fråga och helt beroende av den politiska viljan och självfallet skall inte sjuka äldre människor stå tillbaka för andra intressen.

Vi agerar för …

De senaste åren har vi i Seniorförbundet, bland annat i motioner till Kristdemokraternas riksting, agerat för:

 •  Ökad geriatrisk kompetens och större geriatriska resurser i vården av multisjuka äldre och särskilt geriatriskt tränade läkare i den primärkommunala hälso- och sjukvården

 •  Ökad tillgänglighet för seniorer i samhället

 • Fokus bör vara på benskörhet och demensvård, två stora folkhälsoproblem.

 •  Värdig vård vid livets slut och bättre stöd för anhörigvårdare.

 • IT-utveckling på seniorers villkor

 • Höjda tandvårdsbidrag för pensionärer.

 • Lika skatt på inkomst och pension och en tryggad ekonomi för livet på äldre da’r.

 • Att äldrebefolkningens inflytande på den politiska beslutsprocessen stärks.

 • Ökad forskning och kunskapsinhämtning om äldre i behov av samhällsinsatser.

Som kristdemokratiska seniorer vill vi ocksåse praktisk politik för:

 •  Större fokus på äldre personers fysiska och mentala hälsorisker och på behovet av sjukdoms förebyggande aktiviteter.

 •  Förbättrad säkerhet i den miljö där äldre människor bor och vistas.

 •  Bättre tillgång för äldre personer till IT-samhället.

 • Förenklad teknik i hushållet som även stödjer sviktande funktioner.

 • Fria resor för seniorer i kommunal kollektivtrafik för att möjliggöra ökad rörlighet och bättre möjligheter i olika aktiviteter.

 • Samhällets stöd för ett aktivt åldrande med livslångt lärande och möjlighet till fortsatta samhällsinsatser.

Välkommen att göra oss sällskap på resan mot ett seniorvänligt samhälle! Vi ser gärna ditt stöd både genom engagemang i vår verksamhet och ekonomiskt.

Leif Hallberg
Förbundsordförande