Uttalande

 • Internationella FN-dagen för äldre personer

  Den 1 oktober är det 25 år sedan FN instiftade den internationella FN-dagen för äldre personer. Imorgon är det ännu mera angeläget att uppmärksamma behovet av de seniorpolitiska frågorna både för de friska och sjuka seniorerna. Solidaritet och förvaltarskap är viktiga ledord för denna utveckling, säger förbundsordförande Sture Eriksson. Leif Hallberg, hedersordförande i Europeiska Seniorunionen och tidigare förbundsordförande i Kristdemokratiska Seniorförbundet, och An Hermans, Europeiska Seniorunionens President, uttalar sig också om vikten av att observera denna dag.  I ”jämställdhetens” Sverige brister det mycket i jämställdhet för den växande äldrebefolkningen jämfört med andra ålders- och intressegrupper i samhället. Det konstaterandet gör Leif Hallberg som fortsätter: Ett samhälle som vill sätta människorna med deras behov och livsvillkor i centrum måste komma ihåg att också stärka de äldre medborgarnas roll och inflytande. Du kan läsa Leif Hallbergs uttalande här: Uttalande på Internationella FN-dag An Hermans i ett pressmeddelande skriver: ”As president of the European Seniors’ Union (ESU) I invite everyone to CELEBRATE the International Day of Older Persons. An increase of life expectancy creates new opportunities and participating in community life gives strength and joy. We want to share our life experience. Also on political policy levels. Also in Europe. I can experience this every day in the ESU. Those are reasons to thank and to celebrate.” Du kan läsa An Hermans pressmeddelande här: Message of An Hermans
 • Uttalande antaget av Seniortinget 2015

  – I ett uttalande (bifogat), som enhälligt antogs av Seniortinget, lyfter KD-seniorerna fram det arbete med Kristdemokraterna som drivande kraft gjorts av Alliansregeringen för att förbättra pensionärernas situation. Sammanlagt sänktes skatten fem gånger med sammanlagt 16.45 miljarder. – Det var flera steg i rätt riktning, fortsätter Sture Eriksson, men vi seniorer är inte nöjda förrän skillnaderna är borta. Vi tycker att det varit en riktig inriktning att i första hand förbättra garantipensionärernas situation och den inriktningen bör kvarstå. Länken till uttalande: KDSeniorÅM15Uttalande
 • KD Senior: Tillsammans för ett äldrevänligt samhälle

  I bilden: Seniorförbundets presidium  ”De demografiska förändringarna sker inte över en natt, men det blir mäktiga förändringar”   (Angela Merkel) Förbundsstyrelsen för Kristdemokraterna Seniorförbundet har vid ett möte i Nynäshamn den senaste helgen antagit följande uttalandeSeniorförbundet vill lyfta fram Europeiska Seniorunionens(ESU) dokument Brysseldeklarationen som enhälligt antogs på valkongressen i 7-8 november 2013. Vi står bakom detta tillsammans med alla europeiska seniorförbund inom ESU, vilka tillsammans representerar mer än 1 miljon medlemmar.  Genom sin association till EPP (European Peoples Party), som är EU-parlamentets största partigrupp, påverkar också ESU tydligt den europeiska seniorpolitiken. Brysseldeklarationen argumenterar för att Europa måste utveckla ett tydligare äldrevänligt samhälle. Demografin med ökande antal både friska och sjuka seniorer ställer nya krav och för att möta dessa är det viktigt att arbetet grundas på den kristna värdegrunden som visar att varje människa är unik och okränkbar och samtidigt ägnad att ingå i sociala gemenskaper. Detta anknyter också till EU:s grundläggande stadga § 25 som kräver respekt för rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet. Konsekvensen av detta är att äldre skall bemötas värdigt och positivt i alla olika sammanhang och att äldre dessutom betraktas som en värdefull del av samhället. Det innebär också att inte enbart fokusera på olika serviceutbud för äldre utan att ett långt-liv-perspektiv integreras i alla olika samhälls- och politiska sammanhang med en positiv syn på åldrandet. För att verka för ett äldrevänligt samhälle krävs också ett långsiktigt agerande, som är målinriktat och inte faller för kortsiktiga och ibland högröstade opinioner. Äldre människor är tveklöst en tillgång för samhället och Seniorförbundet menar därför att alla aktörer ska ta till sig detta och verka för respekten för äldres värde och samtidigt stärka solidaritetsbanden mellan generationerna. Det är en viktig faktor för att övervinna ekonomiska och sociala utmaningar och för att lägga grunden för ett äldrevänligt samhälle. Seniorförbundet uppmanar därför: Ta itu med detta nu: Arbeta för ett äldrevänligt samhälle! Du kan ladda ner uttalandet här:  Pressmeddelande 29 jan 2014
 • KD Senior: Pensionssystemets hållbarhet viktigast

  – För pensionssystemets stabilitet och hållbarhet över tid bör den viktiga balanseringen av systemets utgifter och tillgångar, den så kallade bromsen, behållas. Det säger Kristdemokratiska Seniorförbundet i ett uttalande som antogs vid förbundets riksårsmöte på fredagen och lördagen i Stockholm. Seniorförbundet vidhåller också sin bestämda uppfattning, att de förbättringar av den privata ekonomin som kan komma pensionärerna till del genom offentliga åtaganden främst ska gynna garantipensionärerna. –   Vi välkomnar att regeringen, med Kristdemokraterna som pådrivande kraft, sänkt pensionsskatten i flera steg och samtidigt höjt bostadsbidragen och att de av samhällets äldre som har det ekonomiskt sämst ställt då har prioriterats. Regeringen bör följa denna fördelningspolitik även i fortsatta pensionsskattesänkningar. Samtidigt upprepar Seniorförbundet sitt krav att regeringen ska ta initiativ till en skattemässig likabehandling av alla medborgare, oavsett om individens inkomst kommer från arbete eller från pension. –   Den som i sitt arbetsliv fått avstå en del av lönen för sin pension ska inte sedan behöva uppleva att pensionen beskattas hårdare än inkomsten av arbete. Det politiska målet måste tveklöst vara samma skatt på pension som på arbetsinkomst, påpekar Kristdemokratiska Seniorförbundet. Läs hela uttalande: KD Seniorting 2013, Uttalande pensioner Kontakt: Förbundsordförande  Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se
 • KD Senior: Politiska initiativ för ett aktivt åldrande behövs

  –   Gångna tiders äldrepolitik med ”omhändertagande” som huvudinriktning – som hos den politiska vänstern – riskerar att göra friska seniorer till objekt i stället för de subjekt vi alla som samhällsmedborgare har rätt att vara. En sådan omhändertagandepolitik,där individens egen vilja och förmåga ignoreras, måste en regering där Kristdemokraterna ingår konsekvent och tydligt distansera sig från. Det säger Kristdemokratiska Seniorförbundet i ett uttalande som antogs vid förbundets riksårsmöte på fredagen och lördagen i Stockholm.–  Respekten för varje människas värde måste i ett välfärdssamhälle ges konkreta och praktiska uttryck i att tillförsäkra varje individ, så länge livskraften består, full delaktig-het i samhällslivet och därmed goda möjligheter att bidra till dettas fortsatta utveckling ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt. Seniorförbundet vill att ”moderpartiet” Kristdemokraterna ska gå före för att bredda samhällets äldrepolitik med målet ett aktivt åldrande för tredje generationens ännu vitala äldre. Förbundet uppmanar samtidigt alliansregeringen att inleda samtal med näringslivets företrädare såväl som arbetstagarorganisationerna samt de ideella organisationernas samrådorgan med syftet att förbättra äldre personers tillträde till arbetsmarknaden. Dessutom efterlyser Seniorförbundet fler och bättre initiativ till aktiv opinionsbildning mot all kvardröjande åldersdiskriminering i samhället för att därigenom lägga grunden till en positiv syn på äldre människor och på åldrande. Läs hela uttalande: KD Seniorting 2013, Uttalande aktivt åldrande Kontakt: Förbundsordförande  Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se