Pressmeddelande

 • Internationella FN-dagen för äldre personer

  Den 1 oktober är det 25 år sedan FN instiftade den internationella FN-dagen för äldre personer. Imorgon är det ännu mera angeläget att uppmärksamma behovet av de seniorpolitiska frågorna både för de friska och sjuka seniorerna. Solidaritet och förvaltarskap är viktiga ledord för denna utveckling, säger förbundsordförande Sture Eriksson. Leif Hallberg, hedersordförande i Europeiska Seniorunionen och tidigare förbundsordförande i Kristdemokratiska Seniorförbundet, och An Hermans, Europeiska Seniorunionens President, uttalar sig också om vikten av att observera denna dag.  I ”jämställdhetens” Sverige brister det mycket i jämställdhet för den växande äldrebefolkningen jämfört med andra ålders- och intressegrupper i samhället. Det konstaterandet gör Leif Hallberg som fortsätter: Ett samhälle som vill sätta människorna med deras behov och livsvillkor i centrum måste komma ihåg att också stärka de äldre medborgarnas roll och inflytande. Du kan läsa Leif Hallbergs uttalande här: Uttalande på Internationella FN-dag An Hermans i ett pressmeddelande skriver: ”As president of the European Seniors’ Union (ESU) I invite everyone to CELEBRATE the International Day of Older Persons. An increase of life expectancy creates new opportunities and participating in community life gives strength and joy. We want to share our life experience. Also on political policy levels. Also in Europe. I can experience this every day in the ESU. Those are reasons to thank and to celebrate.” Du kan läsa An Hermans pressmeddelande här: Message of An Hermans
 • Pressmedd: Sverige skall snarast ansöka om fullt medlemskap i NATO.

  PRESSMEDDELANDE 4/2015 28 september 2015 KD Seniorerna: Sverige skall snarast ansöka om fullt medlemskap i NATO. Det säkerhetspolitiska läget i Sverige har på senare tid snabbt utvecklats i en allt farligare riktning, vilket motiverar ett medlemskap i NATO, säger förbundsordförande Sture Eriksson. Det är främst Rysslands agerande i sitt närområde som oroar. Dessutom visar Rysslands aktiva upprustning av sin krigsmakt att man har höga ambitioner att påverka det säkerhetspolitiska läget i sitt närområde men även globalt. För Sveriges del, som ännu ej uppnått tillräckligt god försvarsförmåga, innebär detta ett verkligt hot mot vår nationella säkerhet, fortsätter Sture Eriksson. För att Sverige någorlunda snabbt ska kunna öka sin försvarsförmåga är ett medlemskap i NATO det enda realistiska alternativet och Sverige bör därför snarast inleda förhandlingar med NATO med inriktning mot ett fullt medlemskap. Naturligtvis skall man i dessa förhandlingar beakta både Sveriges utsatta geografiska läge, men också att hela landet behöver kunna försvaras inte enbart mot små incidenter utan kunna möta stora hot mot vår nationella säkerhet och även andra säkerhetspolitiska situationer. Mot denna bakgrund har nu en enig Förbundsstyrelse ställt sig bakom tanken att Sverige skall snarast inleda förhandlingar med inriktning mot ett fullt medlemskap i NATO. Vi noterar att vi i denna fråga står på samma linje som det svenska Kristdemokratiska partiet, avslutar Sture Eriksson. Kontakt Sture Eriksson, förbundsordförande 0768 146043, sture.eriksson@kristdemokraterna.se Antonella Pirrone, förbundssekreterare 08-7232566, antonella@kdsenior.se Länken till pressmeddelandet: KDSeniorPressmedd150928
 • Pressmedd: Regeringen har glömt bort de aktiva Seniorer i budgetpropositionen!

    PRESSMEDDELANDE 3/2015 23 september 2015 Regeringen har glömt bort de aktiva Seniorer i budgetpropositionen! Regeringens höstbudget innebär många besvikelser för seniorerna, säger ordföranden för Kristdemokraterna Seniorförbundet Sture Eriksson. Förslaget att försämra villkoren för de som kan och vill arbeta efter 65 års ålder motverkar uppenbart det som Sverige behöver mycket av i form erfarna och kunniga personer som både kan verka som mentorer men också bidra till samhällsutvecklingen genom eget aktivt arbete, fortsätter Sture Eriksson. Det är obegripligt att regeringen, i sin iver att höja olika former av bidrag och på detta sätt passivt understödja människor med inte sällan skadliga effekter, inte verkar för att stimulera de seniora medborgarna till arbete på ett konstruktivt sätt!Vidare är den föreslagna justeringen av skatten på pensionerna uppåt så liten, med någon enstaka hundralapp i månaden, att effekten blir minimal och inriktad dessutom till bara vissa grupper av seniorer, avslutar Sture Eriksson. Kontakt: Förbundsordförande Sture Eriksson, 076-814 60 43, sture.eriksson@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se Länken till pressmeddelandet: KDSeniorPressmedd150923
 • Pressmedd: KD Seniorerna fortsätter kampen för lika skatt på lön och pension.

  PRESSMEDDELANDE 2/2015 22 april 2015 KD Seniorerna fortsätter kampen för lika skatt på lön och pension. Kristdemokratiska Seniorförbundet höll sitt Seniorting i Stockholm den 17 april 2015. Talare vid tinget var kristdemokraternas blivande ordförande Ebba Bush Thor, som under nomineringsprocessen haft seniorförbundets stöd. Vidare medverkade Leif Hallberg, hedersordförande i Europeiska Seniorunionen (ESU) och Seniorförbundets nyvalde ordförande Sture Eriksson. Vid tinget behandlades ett antal motioner, såväl interna som till kristdemokraternas riksting. – Kravet på lika skatt för lön och pension kvarstår tills det är uppfyllt, säger förbundsordförande Sture Eriksson. – I ett uttalande (bifogat), som enhälligt antogs av Seniortinget, lyfter KD-seniorerna fram det arbete med Kristdemokraterna som drivande kraft gjorts av Alliansregeringen för att förbättra pensionärernas situation. Sammanlagt sänktes skatten fem gånger med sammanlagt 16.45 miljarder. – Det var flera steg i rätt riktning, fortsätter Sture Eriksson, men vi seniorer är inte nöjda förrän skillnaderna är borta. Vi tycker att det varit en riktig inriktning att i första hand förbättra garantipensionärernas situation och den inriktningen bör kvarstå. Förutom Sture Eriksson, Umeå, består den nya styrelsen av Sigvard Sundkvist, Örebro, 1:e vice ordf., Elisabet Fridén, Västerås, 2:e vice ord. Ulf Lönnberg, Stockholm, Jan Erik Ågren, Uppsala, Karin Lindell, Sollentuna, Ing-Marie Nilsson Axelsson, Kristianstad, Else-Marie Lindgren, Borås, Agneta Käld, Kil, Margareta Ehnfors, Örebro och Åke Berglund, Harmånger.   Kontakt: Förbundsordförande Sture Eriksson, 076-814 60 43, sture.eriksson@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se Länken till uttalande: KDSeniorÅM15Uttalande
 • Pressmedd: Kristdemokraterna Seniorförbundets presidium nominerar Ebba Busch Thor till partiordförande, Jakob Forssmed till 1e vice ordförande och Lars Adaktusson till 2e vice ordförande.

  PRESSMEDDELANDE 25 FEBRUARI 2015 Kristdemokraterna Seniorförbundets presidium nominerar Ebba Busch Thor till partiordförande, Jakob Forssmed till 1e vice ordförande och Lars Adaktusson till 2e vice ordförande. – Inför det förestående valet av ny partiledning för Kristdemokraterna nominerar det Kristdemokratiska Seniorförbundets presidium – liksom övriga associerade medlemsförbunden inom partiet – sina kandidater, säger förbundsordförande Jan Erik Ågren – De personer som vi vill se i det nya partipresidiet och som vi tror tillsammans kan leda Kristdemokraterna till nya politiska framgångar i svensk politik är: Som partiordförande: Kommunalrådet i opposition i Uppsala Ebba Busch Thor (alt. riksdagsledamoten Jakob Forssmed) Som 1. vice partiordförande: Riksdagsledamoten Jakob Forssmed (alt. kommunalrådet Ebba Busch Thor) Som 2. vice partiordförande: Europaparlamentarikern Lars Adaktusson Kontakt: Förbundsordförande Jan Erik Ågren, Tfn 073-975 14 55, alt. 070-376 04 08 e-mail: jan.erik.agren@kristdemokraterna.se
 • KD Senior: Tillsammans för ett äldrevänligt samhälle

  I bilden: Seniorförbundets presidium  ”De demografiska förändringarna sker inte över en natt, men det blir mäktiga förändringar”   (Angela Merkel) Förbundsstyrelsen för Kristdemokraterna Seniorförbundet har vid ett möte i Nynäshamn den senaste helgen antagit följande uttalandeSeniorförbundet vill lyfta fram Europeiska Seniorunionens(ESU) dokument Brysseldeklarationen som enhälligt antogs på valkongressen i 7-8 november 2013. Vi står bakom detta tillsammans med alla europeiska seniorförbund inom ESU, vilka tillsammans representerar mer än 1 miljon medlemmar.  Genom sin association till EPP (European Peoples Party), som är EU-parlamentets största partigrupp, påverkar också ESU tydligt den europeiska seniorpolitiken. Brysseldeklarationen argumenterar för att Europa måste utveckla ett tydligare äldrevänligt samhälle. Demografin med ökande antal både friska och sjuka seniorer ställer nya krav och för att möta dessa är det viktigt att arbetet grundas på den kristna värdegrunden som visar att varje människa är unik och okränkbar och samtidigt ägnad att ingå i sociala gemenskaper. Detta anknyter också till EU:s grundläggande stadga § 25 som kräver respekt för rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet. Konsekvensen av detta är att äldre skall bemötas värdigt och positivt i alla olika sammanhang och att äldre dessutom betraktas som en värdefull del av samhället. Det innebär också att inte enbart fokusera på olika serviceutbud för äldre utan att ett långt-liv-perspektiv integreras i alla olika samhälls- och politiska sammanhang med en positiv syn på åldrandet. För att verka för ett äldrevänligt samhälle krävs också ett långsiktigt agerande, som är målinriktat och inte faller för kortsiktiga och ibland högröstade opinioner. Äldre människor är tveklöst en tillgång för samhället och Seniorförbundet menar därför att alla aktörer ska ta till sig detta och verka för respekten för äldres värde och samtidigt stärka solidaritetsbanden mellan generationerna. Det är en viktig faktor för att övervinna ekonomiska och sociala utmaningar och för att lägga grunden för ett äldrevänligt samhälle. Seniorförbundet uppmanar därför: Ta itu med detta nu: Arbeta för ett äldrevänligt samhälle! Du kan ladda ner uttalandet här:  Pressmeddelande 29 jan 2014
 • KD Senior: Pensionssystemets hållbarhet viktigast

  – För pensionssystemets stabilitet och hållbarhet över tid bör den viktiga balanseringen av systemets utgifter och tillgångar, den så kallade bromsen, behållas. Det säger Kristdemokratiska Seniorförbundet i ett uttalande som antogs vid förbundets riksårsmöte på fredagen och lördagen i Stockholm. Seniorförbundet vidhåller också sin bestämda uppfattning, att de förbättringar av den privata ekonomin som kan komma pensionärerna till del genom offentliga åtaganden främst ska gynna garantipensionärerna. –   Vi välkomnar att regeringen, med Kristdemokraterna som pådrivande kraft, sänkt pensionsskatten i flera steg och samtidigt höjt bostadsbidragen och att de av samhällets äldre som har det ekonomiskt sämst ställt då har prioriterats. Regeringen bör följa denna fördelningspolitik även i fortsatta pensionsskattesänkningar. Samtidigt upprepar Seniorförbundet sitt krav att regeringen ska ta initiativ till en skattemässig likabehandling av alla medborgare, oavsett om individens inkomst kommer från arbete eller från pension. –   Den som i sitt arbetsliv fått avstå en del av lönen för sin pension ska inte sedan behöva uppleva att pensionen beskattas hårdare än inkomsten av arbete. Det politiska målet måste tveklöst vara samma skatt på pension som på arbetsinkomst, påpekar Kristdemokratiska Seniorförbundet. Läs hela uttalande: KD Seniorting 2013, Uttalande pensioner Kontakt: Förbundsordförande  Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se
 • KD Senior: Politiska initiativ för ett aktivt åldrande behövs

  –   Gångna tiders äldrepolitik med ”omhändertagande” som huvudinriktning – som hos den politiska vänstern – riskerar att göra friska seniorer till objekt i stället för de subjekt vi alla som samhällsmedborgare har rätt att vara. En sådan omhändertagandepolitik,där individens egen vilja och förmåga ignoreras, måste en regering där Kristdemokraterna ingår konsekvent och tydligt distansera sig från. Det säger Kristdemokratiska Seniorförbundet i ett uttalande som antogs vid förbundets riksårsmöte på fredagen och lördagen i Stockholm.–  Respekten för varje människas värde måste i ett välfärdssamhälle ges konkreta och praktiska uttryck i att tillförsäkra varje individ, så länge livskraften består, full delaktig-het i samhällslivet och därmed goda möjligheter att bidra till dettas fortsatta utveckling ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt. Seniorförbundet vill att ”moderpartiet” Kristdemokraterna ska gå före för att bredda samhällets äldrepolitik med målet ett aktivt åldrande för tredje generationens ännu vitala äldre. Förbundet uppmanar samtidigt alliansregeringen att inleda samtal med näringslivets företrädare såväl som arbetstagarorganisationerna samt de ideella organisationernas samrådorgan med syftet att förbättra äldre personers tillträde till arbetsmarknaden. Dessutom efterlyser Seniorförbundet fler och bättre initiativ till aktiv opinionsbildning mot all kvardröjande åldersdiskriminering i samhället för att därigenom lägga grunden till en positiv syn på äldre människor och på åldrande. Läs hela uttalande: KD Seniorting 2013, Uttalande aktivt åldrande Kontakt: Förbundsordförande  Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se
 • KD Senior: Informera bättre om tandvårdsstödet!

  – Regeringen bör se över 2008 års tandvårdsreform för att följa upp om tandvårds-bidraget och högkostnadsskyddet utformats rätt och träffar rätt målgrupper. Det säger Kristdemokratiska Seniorförbundet i ett uttalande som antogs vid förbundets riksårsmöte på fredagen och lördagen i Stockholm.Seniorförbundet vill också att regeringen följer upp systemet med referenspriser och vad som krävs för att tandvårdspatienter lättare ska kunna jämföra priser genom den så kallade prisportalen. Vidare begär Seniorförbundet att regeringen gör något åt den otillräckliga informationen om de gällande villkoren och kostnaderna för tandvård. Syftet med tandvårdsreformen var att fler skulle gå till tandläkaren i förebyggande syfte och att kostnaden för personer med stora tandvårdsbehov skulle vara rimlig. Ett allmänt tandvårdsbidrag skulle öka besöksfrekvensen och ett högkostnadsskydd skulle göra att även personer med stora tandvårdsbehov skulle få råd att gå till tandläkaren. Det skulle också bli lättare att förstå vad som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och hur stor ersättning man har rätt till. Patienten skulle genom en s.k. prisportal lättare kunna jämföra priser hos olika vårdgivare. –       Men många med trängande behov av tandvård, inte minst många äldre, tvekar att låta sig behandlas av oro för kostnaderna. Svaret på frågan ”vad kostar min tandvård?” gömmer sig i en svåröverskådlig flora av krångliga bestämmelser, påpekar Kristdemokratiska Seniorförbundet. Läs hela uttalande: KD Seniorting 2013, Uttalande tandvårdsstödet Kontakt: Förbundsordförande  Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se Förbundssekreterare Antonella Pirrone, 08-723 25 66, antonella@kdsenior.se  
 • KD Senior: Viktiga förslag från Pensionsåldersutredningen

  Lever vi längre, så måste vi också arbeta längre. Annars blir försörjningsbördan orimligt tung för dem som via skatten ska betala för pensioner, vård och omsorg för den växande äldrebefolkningen. Så enkelt skulle man kunna sammanfatta följderna av den demografiska utvecklingen, säger Leif Hallberg, ordförande i Kristdemokratiska Seniorförbundet och vicepresident i Europeiska Seniorunionen, i en kommentar till Pensionsåldersutredningens nu aktuella huvudbetänkande.Pensionsåldersutredningen har tillfört debatten flera intressanta och viktiga förslag, inte minst möjligheten för den som närmar sig pensionering att bättra på pensionen genom att först arbeta några år till, menar Leif Hallberg. – Det verkar logiskt att ersätta den fasta pensionsåldern med ett riktvärde för pensionering som beräknas på den successivt förändrade medellivslängden. Det är också bra att utredningen pekat på vikten av bättre arbetsmiljö och anpassade arbetsuppgifter för att göra det möjligt och intressant för äldre att stanna kvar i arbetslivet. Nu behövs ett kreativt och positivt tänkande hos arbetsgivarna och andra berörda parter för att komma vidare. Så långt man snabbt kan bedöma innebär Pensionsålderutredningens förslag ett fall framåt för den viktiga politiska debatten om hur samhällets äldre ska kunna tillförsäkras god välfärd, tycker Leif Hallberg. Han påpekar samtidigt, att utredningens förslag stämmer väl med de visioner för ett aktivt åldrande som Seniorförbundet sedan länge fört till torgs. – Nu återstår för de fem riksdagspartier som står bakom 90-talets pensionsreform att också komma överens om de justeringar som den demografiska utvecklingen kräver. Alla vi äldre i samhället, och vi blir allt fler, avvaktar med spänning resultatet av deras överläggningar.